[email protected] + 389 47 22 41 55 + 389 47 22 41 56 +389 72 22 81 55

Што покрива патничкото осигурување кога патувате во странство?

Што покрива патничкото осигурување кога патувате во странство? Со склучување договор за патничко осигурување, договарачот на осигурувањето, односно осигуреникот се заштитува од ризик кој може да настане на патување надвор од постојаното место на живеење на догов...

Во што се разликуваат туристичките агенции со лиценца ,,A” и лиценца ,,Б”

Во што се разликуваат туристичките агенции со лиценца ,,A” и лиценца ,,Б”   Туристичките агенции за вршење на дејноста мора да имаат лиценца за вршење на туристичката дејност. Лиценцата може да биде лиценца “А” и лиценца “Б”. Лиценцата ја ...