[email protected] + 389 47 22 41 55 + 389 47 22 41 56 +389 72 22 81 55

Туристички визи

Print Friendly, PDF & Email

Потребни документи за Австралиска туристичка виза

Документи за Aвстралиска туристичка виза

Од гаранторот

————————–

– статутарна декларација( во која изјавува дека ке ги сноси сите тошоци за Вашиот престој таму и гарантира дека ке ја напуштите Австралија пред истекот на визата) или (спонзориран посетител )

– банковен биланс(од банката за висината на примањата заштедевина )

– фотокопија за Австралиско државјанство и пасош

– изводи од матична книга на родени ако сте во сродство

– покана за закажана свадба или друг повод (доколку има)

Од поднесителот

—————————

– формулар ( се пополнува во агенција)

– 2 фотографии на бела позадина

– пасош + фотокопија заверена на нотар

– потврда од работа за редовен работен однос М1М2( да биде наведено од кога и на кое работно место работите)и користење на платен/неплатен одмор ,потврда за висина на плата

– за ученици и студенти потврда од училиште/факултет или индекс

– уверение за семејна состојба заверена на нотар ( во агенција)

– за пензионери – чек од пензија

– уверение за поседуван имот ( тапии, сообракајна книшка…)

– потврда од банка за заштедевина

– потврда за неосудуван

– венчаница (нова ) на англиски

– потврда од работа за редовен работен однос (од брачниот другар)

и висина на примањата

– извод на родени за малолетни деца

– уплата од 120 еур на сметка на Австралиска амбасада Белград

– за посредување и изработка на документација 3,200 денари

документите се испракаат во Австралиска Амбасада во Белград

 

 

About the Author