[email protected] + 389 47 22 41 55 + 389 47 22 41 56 +389 72 22 81 55

Водич – Миграција за развој на Западен Балкан

Print Friendly, PDF & Email

Водич е ажуриран како дел од Проектот – Миграција за развој на Западен Балкан

(MIDWEB), финансиран од Европската Комисија IPA 200

 

ВОДИЧ  ДЕСТИНАЦИЈА  КАНАДА
1. Основни информации
Главен град
: Отава
Население
: 34,238,000 (Октомври 2010
1
)
Површина: вкупно
: 9,984,670 km
2
Валута
: Канадски долар (CAD)
Стапка на невработеност
: 7.8% (февруари 2011)
2. Основни услови за влез и информации за визиВо Канада може да се влезе како турист, студент или
привремен работник. Во зависност на тоакаде живеете и од причината за Вашата посета, ќе би
де потребно да исполните одредени услови за влез.
Услови за влез
За граѓаните на Албанија, Босна и Херцеговина, Косово (UNSCR 1244), Република Македонија,
Црна Гора и Србија потребно е да аплицираат за Визаза привремен престој (TRV) пред да
пристигнат на некој од влезовите на Канада (РОЕ) иистата треба да ја поседуваат пред да се
појават на РОЕ.
Аплицирањето за канадска виза за посетители вклучува процес кој се одвива во два чекори.
Процесот започнува со поднесување на апликацијата во конзуларното претставништво на Канада
во странство. Апликантот може да биде повикан на интервју на кое службеникот кој издава визи
ќе ја потврди причината на апликантот за посетата на Канада, неговата спремност и можност да
ја напушти Канада после истекот на важноста на визата, како и за неговата севкупна
прифатливост за Канада.
Кога еднаш визата ќе биде издадена, апликантот продолжува во втората фаза, која се случува на
местото на влез во Канада, каде службеникот за имиграција го испрашува апликантот за да се
осигура во неговата прифатливост.
Визата за посетители може да биде со еден влез или со повеќе влезови. Виза со еден влез може
да се издаде до 6 месеци пред очекуваниот датум напатување. Максималната важност на визата
за посетители со повеќе влезови е до 5 (пет) години или еден месец пред истекот на важноста
на пасошот/визата за повторен влез, во зависност што од тоа ќе биде порано. Службеникот на
РОЕ на лицето кое бара влез како посетител рутински ќе му дозволи влез за период од шест
месеци.
2
Каде да отидете за Вашата апликација за виза?
1
https://www.statcan.gc.ca
2
https://www.immigration.ca/tempentTvisit.asp
2
Амбасада на Канада во Италија
(исто и за
Албанија
)
Via Zara 30, Rome, Italy, 00198 (Сервис за Имиграци
ја/Визи)
Tel.: 39(06)85444.3937
Fax:
39(06)85444.2905
ETmail:
Интернет:
https://www.canadainternational.gc.ca/italyTitalie/
Амбасада на Канада во Австрија
(исто и за
Косово (UNSCR 1244)*, Босна и Херцеговина*
и
Република Македонија
Address:
Laurenzerberg 2, AT1010 Vienna, Austria
Tel.: +43 (1) 531T38T3000
Fax: + 43 (1) 531T38T3321
Email:
Интернет:
https://www.canadainternational.gc.ca/austriaTautric
he/
Амбасада на Канада во Србија
(исто и за
Црна Гора
и
Босна и Херцеговина*
Kneza Milosa 75, 11000 Belgrade, Serbia
Телефон: 381 (11) 306T3039
Факс: 381 (11) 306T3040
ETmail:
Интернет:
https://www.canadainternational.gc.ca/serbiaTserbie/
* Важни информации за жителите на Босна и Херцеговина и Косово (UNSCR 1244):
Во Јули 2009 година престана да работи Амбасадата на Канада во Сараево. Почнувајќи од 10Tти
јули, од клиентите се бара своите барања во погледна сите работи поврзани со визи и
имиграција да ги упатуваат директно до Амбасадата на Канада во Виена.
Сепак, од 15Tтидекември 2010 година, државјаните и лицата со законски престој во Босна и Херцеговина истотака може да аплицираат за визи за привремен престој, работни дозволи или документи за
патување (за лица со постојан престој во странство)
во Амбасадата на Канада во Белград.
Клиентите
од Босна и Херцеговина и од Косово (UNSCR 1244)
ги имаат следнивеможности за испраќање на своите апликации во Амбасадата во Виена:
o
Можете да аплицирате лично во нашата канцеларија. Времето за обработка на
апликацијата изнесува пет работни денови. Исто така, може да побарате некој друг
наместо вас да ја достави вашата апликација во Виена. Ве молиме, имајте во предвид
дека е можно да чекате 10 дена за обработка на апликацијата;
o
Државјаните на Босна и Херцеговина може да ја достават пополнетата апликација или
други документи во ЗАПЕЧАТЕН ПЛИК доКанцеларијата на ИОМ во Сараево
, додекажителите од Косово може да ја достават пополнетата
апликација или други документи во
ЗАПЕЧАТЕН ПЛИК до
Канцеларијата на ИОМ во Приштина:
Државјани на Босна и Херцеговина
Меѓународна организација за миграција (ИОМ)
Ул. Бранилаца Сарајева бр. 5
71000 Сараево
Телефон: 033 567 200
Државјани на Косово (UNSCR 1244)
Меѓународна организација за миграција (ИОМ)
Ismail Qemali 9, Arbëri II
10000 Pristina
Kosovo
Телефон.: 038 249 041 или 038 249 042
3
кои потоа ќе ги пренесат во Виена за мал износ на п
ари. ИОМ ќе контактира со Вас тогаш
кога вашите документи се готови да бидат подигнати;
o
Вашата апликација можете да ја испратите по пошта;
Вашата апликација можете да ја испратите преку приватна брза пошта. Во тој случај,
потребно е да имате однапред платена сметка за повратна авионска пратка во која ќе
бидат наведени Вашето име и Вашиот кориснички број.
Имајте во предвид декаАмбасадата не ги покрива трошоците за услуги за дос
тава за клиентите. Доколку нематеваква сметка, Амбасадата ќе ги испрати Вашите докум
енти во канцеларијата на ИОМ воСараево или во Приштина.
На кој начин Пасошот и другите документи ќе бидат вратени во БиХ и Косово?
За да се обезбеди сигурна достава на документите за нашите клиенти од БиХ и Косово, сите
запечатени пликови ќе бидат испратени од Виена до ИОМ Сараево (за жителите на БиХ) или во
ИОМ Приштина (за жителите на Косово), кои ќе контактираат со клиентите за тие да ги подигнат
своите пликови (со исклучок на оние кои имаат однапред платни повратни авионски пратки).
Трето лице може да го подигне пликот од канцеларијата на ИОМ, ако за тоа Вие дадете
инструкции. Во ваков случај идентитетот на лицето треба да биде потврден и ќе биде потребно
да се потпише при подигнување на документите.
Амбасадата во Виена може да контактира со клиентотпреку пошта или eTмаил кога тоа се
гарантира. Во друг случај, сите пликови ќе бидат безбедно испратени до канцелариите на ИОМ
во Сараево или во Приштина за понатамошна дистрибуција.
Основни услови за вашата апликација за виза да имате валидна патна исправа, како што е пасош;
да сте здрави;
o
да прикажете дека имате врски, како работа, дом и семејство, заради кои ќе се вратите назад во вашата земја
o
да покажете јасни и разумни причини дека ќе ја напуштите Канада после крајот на
Вашата посета и
o
да имате доволно пари за Вашиот престој. Количината
на пари која ќе Ви биде потребна
зависи од околностите на вашата посета, колку долго
ќе останете и дали ќе престојувате
во хотел или пак кај роднини или пријатели.
Исто така може да Ви биде потребно:
o
здравствен преглед; и
o
Писмена покана од некој кој живее во Канада .
Патни исправи
Превозните компании, како што се авиокомпаниите, мо
раат да водат сметка дека имате соодветен,
важечка патна исправа кога влегувате во Канада. Док
олку немате соодветна исправа, може да Ви биде
одложено или забрането качувањето во авион.
На 11 Март 2010, CIC гo дополни својот
Правилник за имиграција и заштита на бегалци,
за да ги
појасни факторите кои се користат за одредување кои
патни исправи може да се користат за
аплицирање за виза, за патување и за влез во Канада
. Според овој Правилник, следниве патни
исправи се сметаат како несигурни и како такви не с
е прифатливи за влез во Канада:
o
секој пасош за кој се тврди дека е издаден од Сомал
ија
o
пасош кој не може машински да биде прочитан, издаде
н од Република Чешка
4
o
привремен пасош издаден од Јужно – Афричка Републик
а
o
времен пасош издаден од Венецуела
Овој список може да биде предмет на промени. За нај
нови информации редовно проверувајте на :
https://www.cic.gc.ca/english/visit/applyTwho.asp
Неприфатливост
Некои лица се неприфатливи – нив не им е дозволен в
лез во Канада. Неколку причини може да
Ве направат неприфатлив, меѓу кои, вклученост во кр
иминални активности, прекршување на
човекови права или организиран криминал. Исто така,
може да бидете неприфатлив заради
безбедносни, здравствени или финансиски причини.
Информации за тоа кој се е неприфатлив за влез во К
анада може да најдете на следниот линк:
https://www.cic.gc.ca/english/information/inadmissib
ility/index.asp
Како да аплицирате за Виза за привремен престој
1. Обезбедете ги потребните формулари за аплицирање з
а Виза за привремен престој
Забелешка: Од 15Tти јануари 2011 година, единствени
от формулар за аплицирање за виза за
привремен престој кој го прифаќа CIC (Државјанство
и Имиграција Канада) е Апликацијата за
Виза привремен престој направена надвор од Канада [
IMM 5257]. CIC повеќе не ја прифаќа
старата Апликација за Виза за привремен престој и
таквите формулари им ги враќа на
клиентите
. Лицата кои аплицираат треба да се информираат на
Интернет страната на CIC
(
www.cic.gc.ca
) за да утврдат дека ја користат најновата верзија
на формуларот за аплицирање
за Виза за привремен престој, вклучувајќи го и Форм
уларот за семејни информации [IM 5645] и
„Прилог 1“ [IM 5257].
Можете да ги преземете сите формулари за Апликација
за Виза за привремен престој надвор од
Канада [IM 5257] од:
https://www.cic.gc.ca/english/information/applicatio
ns/visa.asp
Ако не сте во можност да ги преземете сите потребни
формулари, контактирајте со Канадската
амбасада, високото претставништво или конзулатот ко
ј е надлежен за Вашата земја за да по
пошта Ви ги испратат овие формулари.
2. Прочитајте го водичот
Прочитајте го внимателно водичот пред да го пополни
те формуларот за аплицирање. Средствата
кои ги плаќате за процесирање на визата се неповрат
ни, па заради тоа, пред да аплицирате
утврдете дека сте подобни за добивање на Виза за п
ривремен престој. Водичот за аплицирање е
достапен преку Интернет на:
https://www.cic.gc.ca/english/information/applicatio
ns/guides/5256ETOC.asp
3. Пополнете го целосно формуларот и приложете ги по
требните документи
Следете ги упатствата од водичот за аплицирање за ц
елосно да го пополните формуларот за
Апликација за Виза за привремен престој направена н
адвор од Канада [IM5257] и утврдете дека
сте ги поднеле сите потребни документи. Ако не ги о
безбедите сите потребни информации или
документи, Вашата апликација може да се одолговлечи
.
Документи кои треба да бидат вклучени при аплицирање:
o
Целосно пополнета
Апликација за Виза за привремен престој направена н
адвор од
Канада
(IMM 5257
o
Целосно пополнет формулар за
Семејни информации
(IMM 5645)
5
o
Целосно пополнета
Апликација за Виза за привремен престој направена н
адвор од
Канада
(IMM 5257 – Прилог 1), онаму каде е потребно
o
Законска изјава за законска заедница
(IMM 5409), онаму каде е потребно
o
Формулар за Користење на претставник
(IMM 5476), онаму каде е потребно
o
Плаќање на потребните такси во прифатлив формат. Пр
оверете ги прифатливите методи
за плаќање во визната канцеларија која е одговорна
за вашата земја.
o
Важечки пасош (потребно е да има една целосно празн
а страница, а тоа да не е
последната, и тоа за секој пасош)
o
Две фотографии
кои
ги исполнуваат потребните услови од
Додаток В – Спецификација
на фотографија.
На позадината на двете фотографии запишете ги ваше
то име и датумот
на раѓање.
o
Фотокопија од вашиот тековен имиграциски документ,
онаму каде е потребно (на пример,
студентска дозвола, работна дозвола или дозвола за
привремен престој)
o
Доказ за финансиски средства
o
Фотокопија
од вашиот важечки патен билет и/или возен ред, онам
у каде е потребно
o
Сите дополнителни документи кои ќе ги побара одгово
рната визна канцеларија
Листата на потребни документи е достапна за презема
ње на:
https://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5484
E.PDF
4. Платете ја таксата и земете ја потребната потвр
да за плаќање.
Таксата по лице изнесува $75 канадски долари за виз
а со еден влез, $150 канадски долари за
виза со повеќе влезови и $400 канадски долари за се
мејство (со еден или повеќе влеза).
5. Пратете го по пошта формуларот за аплицирање и по
требните документи.
Кога целосно ќе го пополните формуларот за аплицира
ње, потпишете го, ставете му датум и
заедно со сите потребни документи и таксата ставете
го во плик. Во повеќето држави, таксата за
аплицирање за виза мора да се плати во Канадски дол
ари. Пликот е потребно да го испратите
во Канадската канцеларија за издавање на визи во др
жавата или регионот во кој живеете.
Забелешка: За да се осигурате дека вашите кодирани
податоци се внесени во нашата база на
податоци, кога ја поднесувате апликацијата за виза
за привремен престој
морате да ја
вклучите
последната страница (страница 5 од 5), која го сод
ржи вашиот единствен баркод. За
информации околу баркодот, Ве молиме посетете ја
https://www.cic.gc.ca/english/information/applicatio
ns/guides/5256E6.asp
Забелешка: Страницата за баркод е достапна само отк
ако целосно ќе ја пополнете Вашата
апликација електронски (на компјутер).
За понатамошни информации, посетете ја:
https://www.cic.gc.ca/english/visit/applyThow.asp
или распрашајте се во Канадската канцеларија за
издавање на визи во Вашата држава или регион.
3. Имиграција заради вработување
Работна дозвола
Секоја година, преку 150,000 странски работници вле
гуваат во Канада за привременo работење,
на работни места за кои Канадските работодавци приј
авиле дека има недостиг на квалификувана
работна сила, или како негуватели сместени во семеј
ства.
6
За повеќето привремени работни места во Канада потр
ебна е работна дозвола, иако за некои
позиции и бизниси таа не е неопходна:
https://www.cic.gc.ca/english/work/applyTwhoTnopermi
t.asp
Забелешка: Од 15 Февруари 2011 година, единствениот
формулар за аплицирање за работна
дозвола кој го прифаќа CIC е Апликацијата за работн
а дозвола направена надвор од Канада [IMM
1295]. CIC повеќе не ја прифаќа старата Апликација
за работна дозвола и таквите формулари им
ги враќа на клиентите. Лицата кои аплицираат треба
да се информираат на Интернет страната
на CIC (
www.cic.gc.ca
) за да утврдат дека ја користат најновата верзија
на формуларот за
аплицирање за Привремена работна дозвола, вклучувај
ќи го и Формуларот за семејни
информации [IM 5645].
Условите и времето за процесирање зависат од видот
на работата која ќе ја извршувате кога ќе
дојдете во Канада.
Ако сакате да работите во Канада, мора да ги разберет
е следниве важни
информации:
o
Вашиот работодавач мора да одреди дали сте подобен.
Можеби ќе биде потребно да
добие мислење за пазарот на труд од страна на HRDSC
– Одделот за Човечки ресурси и
социјален развој на Канада T кое ќе потврди дека ра
ботодавачот може да го пополни тоа
работно место со работник од странство.
o
За да може да работите во Канада, мора да ги исполн
ите општите услови за влез и за
престој во земјата, како дополнение на оние потребн
и за добивање на работна дозвола.
Ова значи дека ќе Ви биде потребна виза за привреме
н престој.
o
Работната дозвола не преставува документ за имигрир
ање. Таа не Ви овозможува да
живеете постојано во Канада. За да живеете во Канад
а постојано, мора да се
квалификувате според категорија за имигрирање, како
на пример категоријата за
квалификувани работници. Негувателите сместени во с
емејства може да останат во
Канада ако исполнат одредени услови.
o
Ако сакате Вашиот сопруг или законски партнер и Ваш
ите сопствени деца да дојдат со
вас во Канада, тие мора исто така да аплицираат.
Запаметете дека во повеќето случаи, за работна дозв
ола потребно е да аплицирате однадвор од
Канада. Вашиот работодавач исто така има улога во п
роцесот на аплицирање.
Ако аплицирате за привремена работа во Квебек, мора
да ги исполните федералните услови и
потребно Ви е да добиете
Certificat d’acceptation du Québec
(Потврда за прием) од провинцијата.
Процедура/чекори за добивање на работна дозвола
Сите информации за процесот на аплицирање за работн
а дозвола се достапни на:
https://www.cic.gc.ca/english/work/applyThow.asp
1. Проверете го времето потребно за процесирање на
апликацијата
Колку време е потребно за да се процесира Вашата ап
ликација зависи од тоа каде сте
аплицирале. За информации околу потребното време за
процесирање на апликацијата, посетете
ја Интернет страната:
https://www.cic.gc.ca/english/information/times/inde
x.asp
2. Снабдете се со потребните формулари за аплицирање
Преземете го и испечатете го формуларот Апликација
за работна дозвола направена надвор од
Канада [IMM 1295] и Водичот со инструкции од:
https://www.cic.gc.ca/english/information/applicatio
ns/work.asp
Пред да ја пополните апликацијата, потребно Ви е:
7
o
писмена работна понуда од работодавачот
o
доказ дека ги исполнувате условите за работата (на
пример, доказ за одредено
образование или работно искуство) и
o
позитивно мислење на пазарот на труд за Вашата рабо
тна понуда од HRSDC, ако е
потребно. Во некои случаи, може да ја поднесете апл
икацијата додека го чекате
позитивното мислење на пазарот на труд.
3. Одредете каде ќе ја поднесете Вашата апликација
Потребно е да ја поднесете Вашата апликација во виз
ната канцеларија задолжена за државата
или регионот во кој живеете и да имате легален стат
ус во Вашата земја на престој.
Во некои случаи, можете да аплицирате за работна до
звола кога ќе пристигнете во Канада или
од внатре кога сте во Канада.
За деталите околу тоа каде да аплицирате, одете на:
https://www.cic.gc.ca/english/work/applyTwhoTeligibl
e.asp
4. Одредете дали Ви е потребен пасош и виза за привреме
н престој
Ако сакате да работите во Канада, потребно е да ги
исполните условите за добивање на работна
дозвола. Исто така потребно е да ги исполните и опш
тите услови за влез во Канада. Ова значи
дека можеби Ви се потребни и пасош и виза за привре
мен престој
Ако Ви е потребна виза за привремен престој, не е п
отребно за неа посебно да аплицирате нити
да плаќате посебни хонорари. Ако Вашата работна доз
вола е одобрена, визата ќе Ви биде
издадена истовремено со документацијата која Ви е п
отребна за влез во Канада како работник.
5. Платете го точниот износ на таксата за обработка
Постои такса која се плаќа кога аплицирате за работ
на дозвола. За повеќе информации за
таксата и за тоа како да ја платите, проверете ја и
нтернет страната на визната канцеларија која
е надлежна за државата или регионот во кој живеете.
Уплатената такса е неповратна, дури и ако
Вашата апликација не е прифатена.
6. Поднесете го формуларот на апликацијата
Штом ќе се уверите дека целосно сте го пополниле фо
рмуларот на апликацијата, потпишете го,
ставете му датум и уверете се дека сте ги вклучиле
сите потребни документи и хонорари. Бидете
сигурни дека ја имате вистинската белешка за уплата
та на хонорарите.
Запаметете, Вашата апликација ќе Ви биде вратена ак
о не е правилно пополнета или ако
недостигаат документи.
Повеќе информации за работните дозволи за привремен
а работа може да се најдат на:
https://www.cic.gc.ca/english/work/index.asp
Можности на пазарот на труд во Канада
Според најновиот извештај на HRSDC, моментално пос
тои недостиг на работна сила во неколку
професии, на национално ниво. Овие професии имаат з
начително побрзо зголемување на
вработувањето и платите споредено со другите профес
ии.
Проекциите претставени во Извештајот на HRSDC се од
несуваат само на пазарот на труд за
професии на национално ниво. Ова е така затоа што п
одатоците кои се достапни се однесуваат
на проекциите на понудата и побарувачката на пазаро
т на труд на национално ниво и не се
однесуваат на проекциите на понудата на пазарот на
труд за професии на ниво на провинција.
Гледањето само на едната страна на пазарот на труд
може да даде многу погрешни сигнали. На
About the Author