fbpx

Документи за мексиканска туристичка виза Од апликантот: – пасош -формулар (се пополнува во агенција) -печат од влезот во Србија – слика (4.5 цм х 3.5 цм) без наочари на бела позадина и лицето да зема 80% од сликата – Писмо од работодавецот за редовен работен однос и М1М2 (лицето мора да има работено минимум 1 година во компанијата) – Извештај од трансакциона сметка за последните 3 месеци – Писмо од апликантот зошто сака да го посети Мексико – Оригинален извештај од работодавецот за платата за последните 3 месеци – За самовработени: оригинални документи од фирмата – Венчаница интернационална – За деца и лица под 25 години и лица кои се финансиски зависни од апликантот треба ИЗВОД ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН – потврда за редовен работен однос од брачниот другар – имотен лист -потврда за заштедевина *** Уплата во агенција 48 USD *** Апликантите мораат лично да ги достават документите во Белград *** За посредување за виза 50 EUR  

Земји и територии за кои не е потребна виза за Нов Зеланд Имателите на пасоши на некои земји и територии не мора да аплицираат за виза пред да патуваат во Нов Зеланд, но мора да поседуваат NZeTA (Новозеландско електронска виза). Посета на Нов Зеланд Ако планирате да го посетите Нов Зеланд на краток период, мора да побарате NZeTA пред да патувате ако: – патуваат со пасош од земја на списокот на земји и територии за укинување на визите, и -сте во посета до 3 месеци – или, ако сте британски државјанин, до 6 месеци. Информации за NZeTA Доаѓање во Нов Зеланд за медицинска помош Ако сте од земја или територија со укинување на визата и доаѓате во Нов Зеланд на медицинска консултација или лекување, мора да аплицирате за виза. Доколку поседувате пасош од некоја од наведените земји, вклучувајки ја и Република Бугарија, ќе треба да платите 26НЗД (15 Eur) за апликацијата и 2000 денари за нашата услуга. Повеќе на 047 224155 047 224156 072 228155 https://aries.mk/vizi-nov-zeland/

Dokumenti za  turisti~ka viza za Nov Zeland Od garantorot: – statutarna deklaracija – bankoven bilans (od banka za visina na primawata i za[tedevina) – fotokopija od Novozelandsko dr`avjanstvo i paso[ – pokana za zaka`ana svadba ili drug povod (dokolku ima) Od podnesitelot: – formular (se dobiva vo agencijata) – paso[ – potvrda od rabota za redoven raboten odnos M1M2(da bide navedeno od koga i na koe rabotno mesto rabotite) i koristewe na platen/neplaten odmor – potvrda za visinata na primawata (za penzioneri prilo`eni ~ekovi od penzijata) – za u~enici i studenti potvrda od u~ili[te/fakultet ili indeks – uverenie za semejna sostojba zaverena na notar ( vo agencija ) – uverenie za poseduvan imot(tapii,soobra]ajni kni[ki ….) – potvrda od banka za za[tedevina – potvrda za неосудуван ( osnoven sud ) – ven~anica ( nova ) na angliski – potvrda od rabota za redoven raboten odnos(od bra~niot drugar) i visina na primawata – izvod na rodeni za maloletni deca (po moznost internacionalen izvod) -uplata od 246 NZD ( 150 Eur) -za posreduvawe i izrabotka na dokumentacija 50 Eur –formularot se popolnuva on-lajn ( dokumentite se preveduvaat na angliski jazik 300 po dokument )

Potrebni dokumenti za irska turisti~ka ili biznis viza Od garantorot: -garancija -bankoven bilans (od banka za visina na primanjata i zastedevinata) -fotokopija od drzavjanstvo ili Britanski pasos -izvodi od maticna kniga na rodeni ako ste vo srodstvo -pokana za zakazana svadba ili drug povod (ako ima) Od podnesitelot: – popolneti formulari – изјава за патување ( во агенција ) – 2 фотографии – pasos + fotokopija (so vaznost kolku sto e i baranata viza) – potvrda od rabota za redoven raboten odnos M1M2 (da bi e navedeno od koga i na koe rabotno mesto rabotite) i koristewe na platen/neplaten odmor – potvrda za visinata na primanjata (za penzioneri prilozeni cekovi od penzijata) – za ucenici i studenti potvrda od uciliste/fakultet ili indeks – uverenie za semejna sostojba ( vo agencija ) – uverenie za poseduvan imot (tapii,soobrakajni kniшki ….) – potvrda od banka za zaшtedevina – potvrda za неосудуван ( osnoven sud ) – vencanica nova na angliski – izvodi na rodeni za maloletni deca (po moznost internacionalen izvod) – potvrda od rabota za redoven raboten odnos(od bracniot drugar) i visina na primawata – za lica postari od 70 g.-lekarsko uverenie *** Трошок за испраќање со повратница 11,000 den. *** Vizata e beсplatna *** Formularot se popolnuva on-lajn ( dokumentite se preveduvaa na angliski jazik – 2300 ден. По документ ) – Aplikantite mora liчno da gi dostavat dokumentite vo Agencija. *** za posreduvawe za viza 50 Eur *** napomena: 15 dena za odobruvawe

За добивање на туристичка (посетител) виза за Австралија е потребно да се исполнуваат одредени услови. Најважно е да се покаже дека апликантото за виза има чесни намери да ја посети Австралија како посетител од најразлични причини и ја напушти Австралија пред истекот на визата. За таа, а во консутација со нашите агенти со долгогодишно искуство ќе ја провериме вашата документација, ја припремаме апликацијата, и ја поднесуваме онлајн.   Dokumenti za Avstraliska turisti~ka viza Od garantorot: – Statutarna deklaracija (vo koja izjavuva deka ]e gi snosi site tro[oci za Va[iot prestoj tamu i garantira deka ]e ja napu[tite Avstralija pred istekot na vizata) – dokaz na primawata ili penzija – fotokopija od Avstralisko dr`avjanstvo ili paso[ – izvodi od mati~na kniga na rodeni ako ste vo srodstvo – pokana za zaka`ana svadba ili drug povod (dokolku ima) Od podnesitelot: – formular 956 A – potpi[an od strankata – paso[ + li~na karta – potvrda od rabota za redoven raboten odnos M1M2 (da bide navedeno od koga i na koe rabotno mesto rabotite) i koristewe na platen/neplaten odmor – potvrda za visinata na primawata (za penzioneri prilo`eni ~ekovi od penzijata) – za u~enici i studenti potvrda od u~ili[te/fakultet ili indeks – uverenie za semejna sostojba zaverena na notar ( vo agencija ) – uverenie za poseduvan imot (tapii,soobra]ajni kni[ki ….) – potvrda od banka za za[tedevina – izvod od transakciona smetka za poslednite 3 meseci – potvrda za neosuduvan – ven~anica ( nova ) na angliski – potvrda od rabota za redoven raboten odnos(od bra~niot drugar) i visina na primawata – izvod na rodeni za maloletni deca – uplata za viza od 120 eur po aplikacija – usluga za posreduvawe i izrabotka na dokumentacija 50 Eur. ***Formularot se popolnuva on-line dokumentite se preveduvaat na angliski jazik (300 den po dokument)  

Визи за Соединетите Американски Држави Услуги за неимигрантска виза – само со закажување на интервју. Интервјуата се реализираат во претпладневните часови секој понеделник, среда и петок. Македонските државјани треба да имаат неимигрантска виза за да влезат во Соединетите Американски Држави. За да се квалификувате за неимигрантска виза вие треба да му докажете на конзулот дека имате живеалиште кое немате намера да го напуштите и дека имате намера да влезете во САД само за одредено време и ќе извршувате активности само за таа цел за која ви е издадена визата. Овие фактори обично се утврдуваат врз основа на прикажување на добро и долготрајно вработување, сериозен бизнис или други цврсти семејни врски или социјални и културолошки активности кои ќе укажат на цврсти причини за вашето враќање во местото на живеење. Dokumenti za Amerikanska turistiчka viza Od garantorot: – garancija – bankoven bilans (od banka za visina na primawata i za[tedevinata) – fotokopija od Amerikansko dr`avjanstvo i paso[ – izvodi od mati~na kniga na rodeni ako ste vo srodstvo – pokana za zaka`ana svadba ili drug povod (ako ima) Od podnesitelot: – paso[ + fotokopija (so va`nost kolku [to e i baranata viza) – 1 fotografija vo boja 5 h 5 na bela pozadina ( CD ) – potrda od rabota za redoven raboten odnos , kopija od M1M2 so pe~at od firmata (da bide navedeno od koga i na koe rabotno mesto rabotite) i koristewe na platen/neplaten odmor – potvrda za visinata na primawata (za penzioneri prilo`eni ~ekovi od penzijata) – za u~enici i studenti potvrda od u~ili[te/fakultet + indeks – uverenie za semejna sostojba zavereno na notar – uverenie za poseduvan imot(tapii,soobra]ajni kni[ki ….) – potvrda od banka za za[tedevina – potvrda za neosuduvan – ven~anica ( nova ) – potvrda od rabota za redoven raboten odnos(od bra~niot drugar) i visina na primawata – za lica postari od 70 g.-lekarsko uverenie -vo agencija se popolnuva formular DS 160 –uplata za viza za aplikacija 9600 den vo agencija – za posreduvawe za viza i zaka`uvawe na termin 50 Eur

Туристичка визa за Канада Канада ги дефинира посетителите како луѓе кои сакаат да влезат во Канада со привремена причина, како туристи, привремени странски работници и интернационални студенти. Сите посетители на канада мора да аплицираат и да добијат туристичка виза од Имиграција Канада, освен ако тие не се граѓани на земјите кои се ослободени од виза. Освен тоа, посетителите не треба да имаат криминално досие или да наметнуваат ризик по безбедноста, треба да бидат со добро здравје и треба да имаат доволно средства да се издржаваат самите себе при нивниот престој во Канада. Туристичка виза е документ издаден од Државјанство и Имиграција и Канада кој покажува дека странскиот поединец ги задоволил барањата за прием како посетител. Поседувањето на важечка туристичка виза не значи дека службеникот на Имиграција Канада на пристаништето на влез ќе му допушти на посетителот да влезе во Канада. Сите посетители мора секогаш да го задоволат службеникот за виза на пристаништето на влез дека целта на нивната посета на Канада има привремена природа. Туристичките визи можат да бидат за еден влез за повеќекратен влез, или за целите на транзит. Ако е потребно, за туристичката виза мора да се аплицира и да се добие од Виза службата на Имиграција Канада надвор од Канада. Само за продолжување на туристичката виза може да се аплицира во Канада.  Како општо правило, на туристите им се дава виза за период од шест месеци. Привремените странски работници и меѓународни студенти добиваат виза за различни периоди на време како што е одредено од случај до случај. Туристичките визи за еден влез овозможуваат влез во Канада само еднаш. Меѓутоа, Имиграција канада им дозволува на носителите на туристички визи за еден влез да ја напуштат и повторно да влезат во канада за време на важноста на нивниот туристички статус ако таквото патување е и од САД или Ст. Пјер и Микелон. Туристичките визи за повеќекратен влез овозможуваат влез во Канада од било која земја повеќе пати. Овие влезови можат да бидат во време пред истекот на турустичкиот статус. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ТУРИСТИЧКА ВИЗА ЗА КАНАДА: Од гаранторот: – гарантно писмо (гаранција) – банковен биланс (документ од банка за примања и заштедевина) – фотокопија од канадско државјанство и пасош – извод од матична книга на родени ако сте во сродство – покана за закажана свадба или друг повод (ако има) Од поднесителот: – пасош – пополнети формулари ( ги спрема и пополнува агенцијата)  – фотографија во дигитален формат  – потврда од работа за редовен работен однос (М1М, потврда од кога, каде и на кое работно место работите, како и користење на платен или неплатен одмор – потврда за висина на примањата ( извештај од банка, чекови од пензија) – потврда од банка за заштедевина – за ученици и студенти потврда од училиште или индекс со заверен семестар – уверенеие за семејна состојба заверено на нотар ( го припремаме во агенција) – уверение за поседуван имот ( тапии, сообраќајни книшки) – потврда за неосудуван од МВР – венчаница ако сте во брак  – потврда од работа за редовен работен однос од брачниот другар со висина примања – за лица постари од 70 години лекарско уверение  – цена на чинење на визата 185 CAD ( се плаќа во денари или кредитна картица)  – консултации и припрема на документација 4000 денари од пасош  – документите се испраќаат онлајн  – сите документи треба да се преведени од официјален преведувач на Англиски или Француски јазик ( цена на преведен документ од наша страна 300 денари)

Атракции на Кипар

Знаменитости на Кипар Кипар е живописен остров во Средоземното Море кој постојано го привлекува вниманието на илјадници туристи. Оваа област вешто ги комбинира урнатините на античките грчки храмови, остатоци од населби кои датираат од камено време, величествени византиски, па дури и готски катедрали. Топ 20 кипарски атракции ќе ви помогнат да ги запознаете главните иконски места на островот. Манастир Кикос Кикос е најпознатиот манастир на Кипар – место кое многу туристи и аџии имаат тенденција да го посетуваат. Во оваа црква се наоѓа чудесната икона на Богородица од самиот апостол Лука. Постои уште едно непроценливо светилиште – ременот на Пресвета Богородица, кој ги лекува жените од неплодност. Кејп Греко Кејп Греко е девствена област која не била предмет на човечка интервенција. Повеќе од 400 растителни видови, неколку стотици животни и птици преселници може да се најдат во националниот парк. Ловот во оваа област е строго забранет, благодарение на што е зачувана природната разновидност. Национален парк Акамас Акамас е знак на Кипар кој ќе ги импресионира loversубителите на природата. Ова се пејзажи со неверојатна убавина: чиста вода од огледала, богати четинарски шуми, плажи со камчиња. Во националниот парк, можете да се восхитувате на циклами, диви сливи, мирта, планинска лаванда и други ретки растенија. Гробници на кралевите Недалеку од градот Пафос, постои стара некропола, каде што претставниците на локалното благородништво го најдоа последното засолниште. И покрај неговото име, во гробот нема погребувања на владетели. Првите камени гробници се создадени на почетокот на 4 век п.н.е., самата некропола е издлабена просторија во карпата, кои се поврзани со премини и скали. Црква Свети Лазар Овој храм е еден од најчесто посетуваните на островот, тој е изграден во 9-10 век на местото каде што се наоѓал гробот на светителот. Лазар им е познат на христијаните како пријател на Исус, кого воскресна на четвртиот ден по неговата смрт. Неговите мошти и чудесната икона сè уште се чуваат во црквата. Катакомби на Свети Соломон Катакомбите се единствено свето место, делумно создадено од природата и човекот. Според легендата, Соломонија одбила да изведува римски обреди, па таа и нејзините синови се криеле во пештера 200 години. На влезот е мало дрво од фстаци, обесено со остатоци од ткаенина. За да се слушне молитвата, императив е да се остави парче ткаенина на гранките. Alaамија Хала Султан Теке Оваа знаменитост на Кипар е една од најпочитуваните во светот на муслиманската култура. Theамијата е изградена на почетокот на 19 век, но според легендата, нејзината историја започнала нешто порано. Тетката на пророкот Мухамед во 649 година возеше на тоа место на коњ, падна и и го скрши вратот. Ја погребаа со почести, а ангелите го донесоа каменот за гробот од Мека. Тврдина Ларнака Тврдината е изградена во XIV век за да се заштити крајбрежјето од непријателските напади. Но, сепак, неколку века подоцна, Турците ја зазедоа земјата и ја обновија уништената тврдина. Наскоро територијата падна под контрола на Британците, кои основаа затвор и полициска станица на местото на замокот. Денес тврдината функционира како музеј. Хоирокитија Ова е местото на населување на луѓе кои живееле во неолитската ера, односно пред 9 илјади години. Благодарение на напорите на археолозите, беше можно да се обноват деталите од секојдневниот живот, како и некои историски моменти. Селото е опкружено со висок wallид – жителите морале да се бранат од некого. Каде на крајот отишле и зошто биле принудени да ја напуштат населбата е мистерија за историчарите. Интересен е и пределот на Кирокитија. Претходно, населбата стоеше на морскиот брег, но со текот на времето, водата се повлече. Замокот Пафос Оваа тврдина е една од главните атракции на Кипар. Го граделе Византијците, но по најсилниот земјотрес во XIII век бил скоро целосно уништен. Утврдувањето било обновено, но веќе во XIV век Венецијанците сами го расклопувале за да не падне зградата на турските војски што напредувале. После долг отпор, Османлиите успеале да го заземат градот и во 16 век тие сами изградиле на местото на величествениот замок, кој преживеал до денес. Долго време имаше затвор во рамките на неговите wallsидови, но сега тие вршат екскурзии таму за бројни туристи. Солт Лејк Тоа е најголемото езеро на островот и се наоѓа во близина на Лимасол. Ова е плиток, делумно мочурлив резервоар, каде стада птици се собираат на зима. Патниците можат да видат стада кранови, фламинга, чапји и многу други ретки видови. Во летната жештина, соленото езеро практично се суши, можете дури и да пешачите пеш. Манастир Свети Никола Ова свето место е особено популарно меѓу loversубителите на мачки, животните се вкорениле таму многу години. Добриот став кон чистачите е сосема оправдан: токму тие беа во можност да го спасат Кипар од инвазијата на отровни змии во IV век. Туристите можат да ги третираат мачките со нешто вкусно: тие се особено почитувани во theидовите на манастирот, покажуваат почит и вие. Вароша Некогаш Вароша беше туристички центар – таму беа изградени многу хотели, ресторани, кафулиња. Но, сега тоа е напуштена четвртина во градот Фамагуста, кој припаѓа на непризнатата држава Северен Кипар. За време на граѓанскиот удар, војниците биле внесени на територијата, принудувајќи ги жителите набрзина да ја напуштат областа. Оттогаш, празни згради потсетуваат на некогашниот просперитет на Вароша. Античкиот град Курион Курион е античка населба која содржи архитектонски споменици од времето на хеленизмот, Римската империја и раната христијанска ера. Одејќи низ урнатините, можете да го видите местото на битката со гладијаторите, куќата на Ахил, римски бањи, мозаици, остатоци од фонтаната Нимфеум. Падот на градот започнал во 4 век од нашата ера. д. по серија силни земјотреси, и конечно жителите го напуштија во 7 век, кога областа беше заземена од Арапите. Ископување на градот Аматус Античкиот град Аматус е уште една преживеана античка грчка населба. Тука се наоѓаат урнатините на храмот Афродита, акрополата, како и автентични мермерни колони и антички погребувања. Аматус бил просперитетен град со развиена трговија; тој бил освоен од Римјаните, Персијците, Византијците, Птоломеите во различно време, но конечниот пад се случил за време на деструктивната воена кампања на Арапите. Замокот четириесет колони Замокот Четириесет колони е уште една атракција на Кипар, која е зачувана уште од VII век од нашата ера. Ова утврдување е изградено за да се заштити територијата од рациите на Арапите, а потоа било обновено во 13 век, но силниот земјотрес го уништил. Урнатините се пронајдени случајно во средината на дваесеттиот век: за време на обработката на земјината парцела, откриена е стара мозаична плоча. За време на ископувањата, откриен е антички архитектонски споменик, од кој само четириесет колони, наменети за држење на сводот, и византиската порта преживеале. Аквадукт Камарес Аквадуктот Камарес е древна градба што се користи од 18 век како аквадукт за снабдување на градот Ларнака. Конструкцијата е изградена од 75 идентични камени лакови, се протега на неколку километри и достигнува 25 метри висина. Аквадуктот функционираше до 1930 година, но по создавањето на нов гасовод стана архитектонски споменик. Архиепископска палата Се наоѓа во главниот град на Кипар – Никозија, седиштето на архиепископот на локалната црква. Издигната во 20 век во псевдо-венецијански стил, покрај него има палата од 18 век, оштетена за време на инвазијата на Турците во 1974 година. Во дворот има катедрала, библиотека, галерија. ad Винарија Кио Дегустацијата и екскурзијата во реномираната винарија во Лимасол се целосно бесплатни. Таму можете да вкусите вкусно локално вино, кое се произведува со употреба на традиционални технологии повеќе од 150 години. По турнејата, на туристите им се нуди да го купат својот омилен пијалок. Бања на Афродита Затскриено грото украсено со растенија, според легендата, се смета за местото каде Афродита го запознала својот сакан Адонис. Ова место е особено сакано од жените – тие веруваат дека водата го подмладува организмот и дава поттик на енергија. Морето во овој залив е студено дури и при најсилна топлина – подземните извори не дозволуваат да се загрее. Грото е мало: неговата длабочина е само 0,5 метри, а дијаметарот е 5 метри. И, ова не се сите атракции на Кипар. Овој остров дефинитивно вреди да помине што повеќе време таму. Advertisement