fbpx

Потребни документи за Австралиска туристичка виза

Документи за Aвстралиска туристичка виза

Од гаранторот

————————–
– статутарна декларација ( во која изјавува дека ке ги сноси сите тошоци за Вашиот престој таму и гарантира дека ке ја напуштите Австралија пред истекот на визата) или (спонзориран посетител )
– банковен биланс (од банката за висината на примањата заштедевина )
– фотокопија за Австралиско државјанство и пасош
– лична карта
– изводи од матична книга на родени ако сте во сродство
– покана за закажана свадба или друг повод (доколку има)
Од поднесителот
—————————
– формулар ( се пополнува во агенција)
– пасош
– потврда од работа за редовен работен однос М1М2( да биде наведено од кога и на кое работно место работите) и користење на платен/неплатен одмор ,потврда за висина на плата
– за ученици и студенти потврда од училиште/факултет или индекс
– уверение за семејна состојба заверена на нотар ( во агенција)
– за пензионери – чек од пензија
– уверение за поседуван имот ( тапии, сообракајна книшка…)
– потврда од банка за заштедевина
– потврда за неосудуван
– венчаница (нова ) на англиски
– потврда од работа за редовен работен однос (од брачниот другар)
и висина на примањата
– извод на родени за малолетни деца
– уплата од 120 еур на сметка на Австралиска амбасада Белград
– за посредување и изработка на документација 3,100 денари
-сите документи треба да бидат преведени на англиски ( 200 ден. од документ )