Print Friendly, PDF & Email

За добивање на туристичка (посетител) виза за Австралија е потребно да се исполнуваат одредени услови. Најважно е да се покаже дека апликантото за виза има чесни намери да ја посети Австралија како посетител од најразлични причини и ја напушти Австралија пред истекот на визата. За таа, а во консутација со нашите агенти со долгогодишно искуство ќе ја провериме вашата документација, ја припремаме апликацијата, и ја поднесуваме онлајн.

Документи за австралиска туристичка виза

Од гарант:

- Законска изјава (се изјаснува дека ги сноси сите трошоци

за вашиот престој и гарантирате дека ќе ја напуштите Австралија пред истекот на визата)

- доказ за приход или пензија

- фотокопија од австралиско државјанство или пасош[

- изводи од извод од матична книга на родени доколку сте во роднинска врска

- покани за закажана свадба или друга пригода (ако се достапни)

Од подносителот:

- образец 956 А - потпишан од странките

– пасош + лична карта

- потврда за работа за редовен работен однос М1М2 (да се наведе од

кој и каде работиш) и користење на платен/неплатен одмор

- потврда за висината на приходот (за пензионерите се приложуваат пензиски чекови)

- за ученици и студенти потврда од училиштето/факултетот или индекс

- потврда за брачна состојба заверена на нотар (во агенцијата)

- потврда за сопственост (тапии, сообраќајни книшки...)

- потврда од банка за штедење

- извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци

- потврда за неосудувано

– венчаница (нова) на англиски

- потврда од работа за редовен работен однос (од брачен другар)

и висината на премијата

- извод од матична книга на родени за малолетни деца

- плаќање на виза од 140 евра по апликација

- услуга за посредување и изработка на документација 50 евра.

***Формуларот се пополнува онлајн, документите се преведени на англиски (300 дена по документ)