Print Friendly, PDF & Email

Визи за Соединетите Американски Држави

Услуги за неимигрантска виза – само со закажување на интервју.

Интервјуата се реализираат во претпладневните часови секој понеделник, среда и петок. Македонските државјани треба да имаат неимигрантска виза за да влезат во Соединетите Американски Држави. За да се квалификувате за неимигрантска виза вие треба да му докажете на конзулот дека имате живеалиште кое немате намера да го напуштите и дека имате намера да влезете во САД само за одредено време и ќе извршувате активности само за таа цел за која ви е издадена визата.

Овие фактори обично се утврдуваат врз основа на прикажување на добро и долготрајно вработување, сериозен бизнис или други цврсти семејни врски или социјални и културолошки активности кои ќе укажат на цврсти причини за вашето враќање во местото на живеење.

Документи за Американска туристичка виза

Од гаранторот:

– гаранција

– банковен биланс(од банка за висина на примањата и за штедевината)

– фотокопија од Американско државјанство и пасош

– изводи од матична книга на родени ако сте во срдодство

– покана за закажана свадба или друг повод (ако има)

Од поднесителот:

– пасош + фотокопија(со важност колку што е и бараната виза)

– 1 фотокпоја во боја 5×5 на бела позадина (CD)

– потврда од работа за редовен работен однос, копија од М1 М2 со печат од фирмата (да биде наведно од кога и на кое работно место работите) и користење н аплатен/неплатен одмор

– потврда за висината на примањата (за пензионери пиложени чек од пензијата)

– за ученици и студенти потврда од училиште /факултет + индекс

– уверение за семејна состојба заверена на нотар

– уверение за поседуван имот( тепии, сообраќајни книшки…)

-потврда од банка за заштедевина

– потврда за неосудован

– венчаница (нова)

-потврда од работа за редовен однос (од брачниот другар) и висината на примањата

-за лица постари од 70г.- кејарско уверение

-во агенција се пополнива формулар DS 160

-упалата за виза апликација 11000ден во агенција

-запосредување за виа и закажување на термин 50 еур