Print Friendly, PDF & Email

Потребни документи за ирска туристичка виза

Од гаранторот

-гарантно писмо

-банковен биланс

-фотокопија од ирско државјанство

-изводи од матична книга на родените ако сте во блиско крвно сродство

-покана за закажан настан

Од поднесителот

– пополнети формулари

изјава за патување (во агенција)

– 2 фотографии

– пасош+фотокопија од пасош

– потврда за редовен работен однос M1M2 (да биде наведено од кога и на кое работно место работите) и користење на платен/неплатен одмор

– потврда за висина на примања (за пензионери приложени чекови од пензијата)

– за ученици и студенти потврда од училиште или заверен индекс

– уверение за семејна состојба (во агенција)

– уверение за поседуван имот (имотен лист, тапија)

– потврда од банка за заштедевина

– потврда за неосудуван (основен суд)

– венчаница нова на англиски

– изводи од матична книга на родените за малолетни деца (по можност на англиски)

– потврда за редовен работен однос од брачниот другар и потврда за висина на примања

– за лица постари од 70 години, лекарсјо уверение

*** Трошок за испраќање со повратница 14,000 ден (до Амбасада на Ирска во Букурешт)

*** Изработка на визата 50 еур

*** Визата е бесплатна

*** Превод на англиски јазик, 300 ден по документ

– Апликантите мора лично да ги достават документите

*** напомена: визата да се аплицира минимум 3 недели пред саканото патување