Print Friendly, PDF & Email

Документи за мексиканска туристичка виза

Од апликантот:

пасош

-формулар (се пополнува во агенција)

-печат од влезот во Србија

слика (4.5 цм х 3.5 цм) без наочари на бела позадина и лицето да зема 80% од сликата

Писмо од работодавецот за редовен работен однос и М1М2 (лицето мора да има работено минимум 1 година во компанијата)

Извештај од трансакциона сметка за последните 3 месеци

Писмо од апликантот зошто сака да го посети Мексико

Оригинален извештај од работодавецот за платата за последните 3 месеци

За самовработени: оригинални документи од фирмата

Венчаница интернационална

За деца и лица под 25 години и лица кои се финансиски зависни од апликантот треба ИЗВОД ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН

потврда за редовен работен однос од брачниот другар

– имотен лист

-потврда за заштедевина

*** Уплата во агенција 48 USD

*** Апликантите мораат лично да ги достават документите во Белград

*** За посредување за виза 50 EUR