Print Friendly, PDF & Email

Туристичка визa за Канада

Канада ги дефинира посетителите како луѓе кои сакаат да влезат во Канада со привремена причина, како туристи, привремени странски работници и интернационални студенти. Сите посетители на канада мора да аплицираат и да добијат туристичка виза од Имиграција Канада, освен ако тие не се граѓани на земјите кои се ослободени од виза. Освен тоа, посетителите не треба да имаат криминално досие или да наметнуваат ризик по безбедноста, треба да бидат со добро здравје и треба да имаат доволно средства да се издржаваат самите себе при нивниот престој во Канада.

Туристичка виза е документ издаден од Државјанство и Имиграција и Канада кој покажува дека странскиот поединец ги задоволил барањата за прием како посетител. Поседувањето на важечка туристичка виза не значи дека службеникот на Имиграција Канада на пристаништето на влез ќе му допушти на посетителот да влезе во Канада. Сите посетители мора секогаш да го задоволат службеникот за виза на пристаништето на влез дека целта на нивната посета на Канада има привремена природа.

Туристичките визи можат да бидат за еден влез за повеќекратен влез, или за целите на транзит. Ако е потребно, за туристичката виза мора да се аплицира и да се добие од Виза службата на Имиграција Канада надвор од Канада. Само за продолжување на туристичката виза може да се аплицира во Канада.  Како општо правило, на туристите им се дава виза за период од шест месеци. Привремените странски работници и меѓународни студенти добиваат виза за различни периоди на време како што е одредено од случај до случај.

Туристичките визи за еден влез овозможуваат влез во Канада само еднаш. Меѓутоа, Имиграција канада им дозволува на носителите на туристички визи за еден влез да ја напуштат и повторно да влезат во канада за време на важноста на нивниот туристички статус ако таквото патување е и од САД или Ст. Пјер и Микелон.

Туристичките визи за повеќекратен влез овозможуваат влез во Канада од било која земја повеќе пати. Овие влезови можат да бидат во време пред истекот на турустичкиот статус.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ТУРИСТИЧКА ВИЗА ЗА КАНАДА:

Od garantorot:

– Garancija

– Bankoven bilans (od banka za visina na primawata i za[tedevinata)

– Fotokopija od Kanadsko dr`avjanstvo i paso[

– Izvodi od mati~na kniga na rodeni ako ste vo srodstvo

– Pokana za zaka`ana svadba ili drug povod (ako ima)

Od podnesitelot:

– Pasos (so va`nost kolku sto e i baranata viza)

– Formular , se popolnuva vo agencija

– 2 Fotografii na bela pozadina ( slika na CD )

– Potvrda od rabota za redoven raboten odnos, M1M2 (da bide navedeno od

koga i na koe rabotno mesto rabotite) i koristewe na platen/neplaten odmor

– Potvrda za visinata na primanjata (za penzioneri prilo`eni cekovi od penzijata)

– Potvrda od zastedevina od banka

– Za u~enici i studenti potvrda od ucliste/fakultet ili indeks

– Uverenie za semejna sostojba zavereno na notar ( vo agencija)

– Uverenie za poseduvan imot (tapii,soobra]ajni kni[ki ….)

– Potvrda za neosuduvan

– Vencanica nova na angliski

– Potvrda od rabota za redoven raboten odnos(od bracniot drugar)

i visina na primanjata

– Za lica postari od 70 g.-lekarsko uverenie

– Uplata od 185 CAD vo agencija

– Izrabotuvanje na kompletna dokumentacija 3100,00 denari

– Dokumentite se isprakaat online (ocekuvan odgovor 5-15 dena)

( prevedeni na angliski jazik, 200 denari od dokument)