Print Friendly, PDF & Email

Документи за туристичка виза за Нов Зеланд

Од гаранторот

– статутарна декларација

банковен биланс, потврда за примања

фотокопија од новозеландски пасош и државјанство

покана за закажан настан доколку има

-извод од матична книга на родените за блиско крвно сродство

Од поднесителот:

формулар (се добива во агенција)

-пасош

потврда од работа за редовен работен однос М1М2 (да биде наведено од кога и на која работна позиција работите), како и потврда за платен/неплатен одмор.

потврда за висина на примања (за пензионери чек од пензијата)

за ученици и студенти потврда од училиште или заверен индекс

уверение за семејна состојба (во агенција)

-уверение за поседуван имот (имотен лист, тапија)

потврда од банка за заштедевина

потврда за неосудуван (основен суд)

венчаница (нова на англиски)

потврда од работа и потврда за висина на примања од сопружникот

извод од матична книга на родените за малолетни деца (на англиски по можност)

уплата 150 еур

за посредување и изработка на апликација 50 еур

превод на англиски јазик е 300 ден по документ